Política de Privacitat

Política de Privadesa i Protecció de Dades

1. Objecte

La finalitat de la Política de Privacitat de SPORT LLORET SL és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la Web de SPORT LLORET SL. SPORT LLORET SL informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016.

2. Dades

L’usuari consent expressament que les seves dades personals recollides per mitjà del present document han estat incloses en el sistema de tractament de la companyia SPORT LLORET SL (la “Companyia”) amb la finalitat d’atendre les seves sol•licituds d’informació dels nostres serveis. En compliment amb la normativa vigent, LA COMPANYIA informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.

La Companyia procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-se a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat (i.e., si escau , autoritats policials). Vostè consent de forma expressa a que les seves dades siguin tractades per la Companyia per a complir les finalitats indicades anteriorment. Així mateix ens autoritza que puguem comunicar les seves dades a les companyies SEGIS SL S.L., EVENIA HOTELS SL i PUNT 3.000 SL, només per a gestionar la comunicació i facturació. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present contracte.

En cas contrari, l’informem que vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat i oblit dirigint-se per escrit a C / SENYORA DE ROSSELL, 35, 17130, Lloret de Mar o a l’adreça de correu electrònic d_p_o@olympicsportclub.com, aportant fotocòpia del DNI o document identificatiu corresponent, indicant una adreça exacta a efectes de notificacions i assenyalant concretament les dades sobre els quals exerceix el dret en qüestió. Així mateix, pot dirigir-se al DPO per escrit a d_p_o@eveniahotels.com. També podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control pertinent si ho estima convenient.

3. Dades personals per a accions comercials i de promoció

L’usuari que ha acceptat rebre el newsletter al nostre web, consent expressament que les seves dades personals recollides per mitjà del present document han estat incloses en el sistema de tractament de la companyia SPORT LLORET S.L. (La “Companyia”) amb la finalitat d’enviar-li publicitat i informacions comercials. En compliment amb la normativa vigent, LA COMPANYIA informa que les dades seran conservades mentre l’usuari no es doni de baixa del newsletter.

La finalitat d’aquest tractament és prestar un òptim servei com a client i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemarketing, dels productes i serveis de SPORT LLORET SL, sobre serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web de SPORT LLORET SL, que consideri que poden resultar interessants per a l’usuari, per ser de la mateixa naturalesa als contractats. Així mateix, l’usuari accepta que les dades siguin cedides a les empreses SEGIS SL, EVENIA HOTELS SL i PUNT 3.000 SL segons la normativa de l’RGPD, per a l’enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis de SEGIS SL, EVENIA HOTELS SL i PUNT 3.000 SL, de la mateixa naturalesa als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger, en el cas que l’Usuari ho autoritzi en acceptar les condicions de contractació del servei), de la mateixa naturalesa o similars als contractats. SPORT LLORET SL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels usuaris, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari. L’autorització de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals, podrà ser revocada, sense efectes retroactius en els termes que estableix la normativa aplicable. La revocació implicarà la cancel•lació dels serveis oferts.
SPORT LLORET SL garanteix l’adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia d’acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, SPORT LLORET SL utilitza La Plataforma MailChimp per a la gestió de les seves comunicacions comercials, aquesta plataforma està adherida al Privacy Shield Suïssa-EUA, (amb la qual cosa compta amb les garanties suficients en matèria de tractament de dades personals).