Avis Legal

1. Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que olympicsportclub.com (en endavant, la “Web”) és un nom de domini de titularitat SPORT LLORET S.L (en endavant, “SPORT LLORET SL”), amb domicili al carrer Senyora de Rossell, 35, 17130, Lloret de Mar.

2. Objecte

El present document té per finalitat regular les normes d’ús de la Web (en endavant, “Condicions Generals”) i salvaguardar la protecció dels usuaris de la mateixa. Els termes “Vostè” i “Usuari” es fan servir aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol altra raó accedeixen a aquest lloc de la web.

SPORT LLORET SL posa a disposició a través de la Web (i les seves altres pàgines web oficials), informació i serveis relacionats amb els nostres hotels, tals com consulta de serveis, galeria d’imatges, Atenció al client i diverses promocions en contínua evolució (en endavant, els “Serveis”).

3. Navegació i acceptació de les Condicions Generals

La utilització de la Web i/o dels seus serveis, li confereixen la condició d’usuari de la mateixa, i suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes normes d’ús, motiu pel qual l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti la Web.

4. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l’usuari consent expressament que les dades facilitades al llarg de la prestació del servei, ja sigui durant el procés de reserva, o mitjançant el formulari de contacte per sol•licitar informació, siguin recollides i tractades en un fitxer automatitzat titularitat de SPORT LLORET SL, amb domicili al Senyora de Rossell, 35, 17130, Lloret de Mar..

La finalitat d’aquest tractament és prestar un òptim servei com a client i, en cas de contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de la companyia, realització d’anàlisis estadístiques, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemarketing, dels productes i serveis de SPORT LLORET SL, sobre serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web de SPORT LLORET SL, que consideri que poden resultar interessants per a l’usuari, per ser similars a els contractats. En el cas que l’usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per correu electrònic o pot dirigir-se en qualsevol moment a SPORT LLORET SL dirigint-se per escrit al departament de Marketing, a l’adreça postal indicada o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça marketing@olympicsportclub.com identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”).

De la mateixa manera, l’usuari consent expressament que les dades facilitades i les que puguin ser recollides al llarg de la prestació del servei, siguin cedides a empreses del Grup EVENIA HOTELS SL (segons la normativa descrita més avall, per a l’efectiva prestació del servei contractat (aspectes de facturació gestió de la reserva) i per a l’enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis de SPORT LLORET SL i de les empreses del Grup EVENIA HOTELS SL (ubicades a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger ), de sectors similars als contractats, així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger), de sectors similars als contractats.

SPORT LLORET SL garanteix l’adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia d’acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5. Cookies
Part dels serveis de personalització de SPORT LLORET SL utilitzen cookies.

Una cookie és un fitxer de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. Només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip.

Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus clients.

SPORT LLORET SL utilitza cookies amb l’exclusiva finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del seu lloc web. La informació que SPORT LLORET SL emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l’idioma de navegació preferit, i la data en la qual es va dipositar la galeta. Això permetrà reconèixer en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No conté cap dada personal, informació econòmica o de salut.

SPORT LLORET SL també podrà registrar les seves adreces IP per a diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels usuaris.

Per a més informació sobre les cookies que utilitza SPORT LLORET SL i la forma de desactivar-les, premi en el següent enllaç: POLÍTICA DE COOKIES.

6.- Confidencialitat

SPORT LLORET SL no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer amb excepció als establerts en els apartats anteriors.

SPORT LLORET SL garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

7.- Ús de la Web i contractació serveis

7.1. Ús de la Web: L’usuari es compromet a utilitzar la Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa a les presents Condicions Generals . En conseqüència, queda obligat a no utilitzar el web o serveis, amb fins o efectes il•lícits i/o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de les mateixa. En aquest sentit, en el cas que l’usuari no respecti aquestes condicions generals, SPORT LLORET SL es reserva el dret de suspendre de forma immediata el compte de l’usuari (en el cas que disposés d’un compte) podent denegar-li també l’accés al servei .

8.- Propietat Intel•lectual i Drets d’Autor

Tota la informació continguda en la web, el seu disseny gràfic i el codi del llenguatge, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel•lectual. No es permet, sense perjudici del que recull les presents normes d’ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en aquesta pàgina sense autorització prèvia de SPORT LLORET SL. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe sense autorització prèvia i per escrit de SPORT LLORET SL queda prohibit. L’autorització per a la reproducció pot sol•licitar-se a l’adreça de correu electrònic marketing@olympicsportclub.com.

9.- Dret de Modificació de la Condicions Generals i Exclusió de garanties i de responsabilitat.

9.1. Modificació: SPORT LLORET SL es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de la web. Per aquest motiu, l’usuari ha de consultar amb regularitat l’última versió publicada a la web, que estarà acceptant en cada nova connexió a la mateixa. Aquestes modificacions només seran d’aplicació a partir de la seva entrada en vigor. En tot cas, de forma prèvia a la contractació de qualsevol servei ofert a la Web, s’exigirà l’acceptació tant de les Condicions Generals que estiguin vigents en cada moment, així com, si és el cas, de les corresponents condicions particulars del servei contractat. Es fa constar que en cas de conflicte o contradicció entre les condicions generals d’ús i les condicions particulars prevaldran aquestes últimes.

9.2. Garanties i responsabilitat: SPORT LLORET SL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat dels danys i/o perjudicis que puguin deure a la falta de disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentés facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

SPORT LLORET SL queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se respecte al contingut de les opinions o comentaris publicats a la seva pàgina web, realitzats pels seus usuaris.

10. Enllaços / Hipervincles
En el cas que la web refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, SPORT LLORET SL no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que SPORT LLORET SL no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquestes pàgines, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitador, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L’existència d’un hipervincle no pressuposa relació de cap classe entre SPORT LLORET SL i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.
Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hipervincle amb la web, hauran d’obtenir autorització prèvia i per escrit de SPORT LLORET SL, així com garantir que l’hipervincle només permet l’accés a les pàgines o serveis de l’esmentada web, però no realitza, de forma enunciativa però no limitadora, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la web. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, l’usuari ha de garantir que la pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a SPORT LLORET SL.

11. Supervivència
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. Llei aplicable i Jurisdicció
Aquestes Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies es regeixen per la legislació espanyola. SPORT LLORET SL i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que la llei estableixi una altra cosa. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l’acord entre SPORT LLORET SL i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.